Informacje dla autorów

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością stron O czasopiśmieInstrukcja dla autorów.

Zakres tematyczny i forma artykułów:
 
Na łamach Studiów Semiotycznych publikowane są teksty w języku polskim i angielskim z pogranicza filozofii i semiotyki. W szczególności przyjmujemy prace badawcze z zakresu:
 
– filozofii języka,
– ogólnej teorii znaku,
– zastosowań metod semantycznych w filozofii,
– filozoficznych aspektów nauk formalnych, lingwistyki, psycholingwistyki oraz kognitywistyki,
– semiotycznych aspektów filozofii umysłu,
– analizy języka filozofii i argumentacji filozoficznej,
– historii idei semiotycznych i logicznych.
 
Redakcja przyjmuje również wspomnienia, sprawozdania, recenzje i przekłady ważnych tekstów  filozoficznych.
 
Począwszy od tomu XXX (2016), wszystkie przyjęte przez Redakcję artykuły są zamieszczane w Studiach Semiotycznych w wersjach papierowej i elektronicznej. Niektóre z tekstów  polskojęzycznych są tłumaczone na język angielski i dodatkowo zamieszczane w otwartej bazie cyfrowej Studia Semiotyczne—English Supplement.
 
Procedura recenzyjna:
 
Proces recenzowania tekstów nadesłanych do Studiów Semiotycznych ma - z wyjątkiem specjalnych tomów tematycznych - charakter tzw. potrójnie ślepej recenzji (triple blind peer review). Zgodnie z tą procedurą, recenzent i autor zasadniczo pozostają względem siebie anonimowi (za wyjątkiem sytuacji, gdy recenzent życzy sobie, aby jego nazwisko zostało ujawnione), a Redaktor Naczelny uzyskuje dostęp do danych dotyczących autora dopiero w końcowej fazie procesu recenzyjnego. Proces ten składa się z trzech etapów.
    
W pierwszym etapie Redaktor Prowadzący dokonuje wstępnej oceny zgodności nadesłanego tekstu z profilem pisma, sprawdzenie poprawności językowej oraz obowiązujących standardów edytorskich. Proces recenzyjny zostaje przerwany w przypadku stwierdzenia oczywistych uchybień w tym zakresie. Redaktor naczelny nie ma w tej fazie dostępu do danych umożliwiających identyfikację autora.
 
W drugim etapie tekst – z usuniętymi danymi umożliwiającymi identyfikację autora – zostaje przekazany redaktorowi naczelnemu. Po zapoznaniu się ze specyfiką pracy, wskazuje on dwóch niezależnych specjalistów jako kandydatów na recenzentów, z których co najmniej jeden jest recenzentem zewnętrznym (lista recenzentów z lat 2016-2019 jest dostępna tutaj). W razie ich odmowy, wskazywani są nowi kandydaci. Recenzja jest zapisywana za pomocą formularza dostępnego tutaj.
 
Trzeci etap rozpoczyna się wraz z otrzymaniem przez redakcję obu recenzji. Mogą być one trojakie: 1) tekst zostaje przyjęty bezwarunkowo, 2) tekst zostaje odrzucony lub też 3) tekst zostaje przyjęty warunkowo po wprowadzeniu przez autora poprawek zgodnie ze wskazaniami recenzentów. W wypadku, gdy tylko jedna recenzja jest pozytywna, redaktor naczelny decyduje o zakończeniu procedury lub wskazuje kolejnego kandydata na recenzenta.
    
W przypadku specjalnych tomów tematycznych proces recenzyjny przebiega zgodnie ze standardową procedurą podwójnie ślepej recenzji (double blind peer review).